กองช่าง

- กองช่างมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง  งานออกแบบ  งานควบคุมอาคาร งานประสานงานสาธารณูปโภค งานผังเมือง การปรับปรุงก่อสร้างถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประปา งานสำรวจออกแบบ งานเขียนแบบ อาคาร สะพาน งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ งานซ่อมบำรุงต่างๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง