-สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าหลวงทุกท่าน และท่านที่ไ้ด้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทุกท่าน  ปีพุทธศักราช 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าโศก เสียใจแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของแผ่นดินไทย
           นับเวลา 70 ปีที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการเถลิงวัลย์สิริราชสมบัติด้วยความร่มเย็นเป็นสุขดังพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ทรงพระราชทานโครงการนานัปการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การพระศาสนา การสังคม วัฒนธรรม การคมนาคม การเศรษฐกิจ ตลอดจนการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย เสด็จทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้หยุดยั้ง พระราชดำริดังปรากฏเห็นเด่นชัดจากพระราชกรณียกิจนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ตราบจนเสด็จสวรรคต
           ณ  วันนี้ แม้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่สิ่งที่ทรงเพียรปฏิบัติมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ในทุกหนแห่งและนำพาประชาชนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตราบที่พสกนิกรตั้งปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท กระผม นายพิมาน  พุ่มพันธุ์ม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องได้น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มาประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการรู้รักสามัคคีและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป
 
                                                            ด้วยรักและผูกพัน-รอยยิ้มของท่านคือความสุขของเรา
                                                                          (นายพิมาน  พุ่มพันธุ์ม่วง)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง