นางชมัยพร แจ่มจำรัส 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นางสาวสายชล ทศพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ ปัญญาหลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์นิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางชมัยพร แจ่มจำรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  จินตะไล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน