นายพรไชย ริยาพันธ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
นางสาวกานจเนศ พรมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวนิธิกานต์ ทวีอรุณสิทธิ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายธัญเทพ  ลิ่วอมรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุกัญญา  สุขประจำ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิภาภัค  ซีตารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญา  มีชัยสุวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ