นางชมัยพร แจ่มจำรัส
ผู้อำนวยการกองคลัง
           
นางสาวสายชล ทศพร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  จินตะไล
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
           
นางสาววิไลวรรณ โพธิ์นิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิราภรณ์ ปัญญาหลาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้