นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ
ปลัด อบต.ท่าหลวง
นายนครินทร์ เลิศชุณหะเกียรติ 
รองปลัด อบต.ท่าหลวง 
           
นายปฐพี เจริญสุข 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นางชมัยพร แจ่มจำรัส 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
นายพรไชย ริยาพันธ์ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
           
นายทรงพล  ขันธพัทธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวกานจเนศ พรมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาวนิธิกานต์ ทวีอรุณสิทธิ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป