นายสำเริง พิริยะสถิต
ประธานสภา อบต.ท่าหลวง
นางสาวสิริรัตน์ เพ็ญสวัสดิ์
รองประธานสภาฯ
           
นายฉัตรพล อินทโชติ
ส.อบต.หมู่ 2
นายโสภณ สุวรรณโภชน์
ส.อบต.หมู่ 3
นายปรีชา  จันทร์กระมล
ส.อบต.หมู่ 3
           
นายสมคิด คงสกุล
ส.อบต.หมู่ 7
นางวาริน ไกล่กลาง
ส.อบต.หมู่ 7
นางธัญวนัทธ์ สงบจิต
ส.อบต.หมู่ 8
           
นายนรินทร์ บุญนฤธี
ส.อบต.หมู่ 10
นายเสถียร นาคสุทธิ
ส.อบต.หมู่ 10