นายพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง
นายก อบต.ท่าหลวง
           
นางสุนีย์ พุ่มพันธุ์ม่วง
รองนายก อบต.ท่าหลวง
นายประจวบ จันทร์ขาว
รองนายก อบต.ท่าหลวง
           
นายสุชิต วงษ์เนตร
เลขานุการนายก อบต.ท่าหลวง
นายสมทรง ใจคง
ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าหลวง
จ่าสิบเอกสมชาย บรรทัดเที่ยง
ที่ปรึกษานายก อบต.ท่าหลวง