ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561
10/04/2561
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)
07/02/2561
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
05/01/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
22/12/2560
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2561
20/12/2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
28/11/2560
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3)
27/07/2560
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2)
27/04/2560
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
03/04/2560
รับ(โอน)ย้ายพนักงานส่วนตำบล
30/03/2560