ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ฯ ประจำปี 2561

1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึงกุมภาพันธ์และชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการประเมิน

     2.  ภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง  มีนาคม            และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

      3.  ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการตั้งแต่เดือน มกราคม  ถึง เมษายน   และชำระภาษีภายในเดือน เมษายน

      4.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ผู้ประกอบการรายเดิม ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 15 วัน ผู้ประกอบการายใหม่ ขอใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันประกอบกิจการ

      5.  ทะเบียนพาณิชย์          ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

 ***การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 มีกำหนดยื่นแบบทุกรอบ 4 ปี สำหรับประเมินภาษีปี พ.ศ. 2561 - 2564 พร้อมนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน สำเนาโฉนดที่ดิน มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายเดือนมกราคม 2561 

“ ภาษีของท่าน  นำมาพัฒนาตำบลท่าหลวงของเรา ”    ติดต่อที่งานจัดเก็บรายได้กองคลัง โทร. 0-3580-276-2 ต่อ 14