ลักษณะทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอท่าเรืออยู่ห่างประมาณ 6  กิโลเมตรห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ  50  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  10.73  ตารางกิโลเมตร (6,709 ไร่) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม   2542    มีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่  62  เลียบคลองระพีพัฒน์  หมู่ที่  3  ตำบลท่าหลวง  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

  ทิศเหนือ จรดตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
  ทิศใต้ จรดตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันออก จรดตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันตก จรดตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 10.73  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  6,709  ไร่  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  4,918  ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ

1,791 ไร่  มีเขตการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่  คือ  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงทั้งหมู่บ้าน  จำนวน   5  หมู่บ้าน  คือ

  หมู่ที่ 2 บ้านหัวหิน
  หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา
  หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ค่อม
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ์
  หมู่ที่ 10 บ้านไก่จ้น

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในตำบลท่าหลวง  คือ  เทศบาลตำบลท่าหลวง

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

  - ถนนดิน  1 สาย
  - ถนนลูกรัง 1 สาย
  - ถนนแอสฟัสติกส์  5 สาย
  - ถนนคอนกรีต   30 สาย
 
การคมนาคมของตำบลท่าหลวงสามารถติดต่อกับอำเภอและตำบลต่าง  ๆ  มี  4  สาย  ด้วยกัน  สภาพถนนเป็นถนนแอสฟัสติกส์ (ลาดยาง)    ได้แก่
  สายท่าหลวง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  สายท่าหลวง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย 4040)
  สายท่าหลวง  อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( อย 3039)
  สายท่าหลวง  ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ (เลียบคลองปั๊มปิ้ง)

การประปา

ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ใช้ระบบประปาหมู่บ้านซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจำนวน4 แห่งและคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง  คือ

 

ลำดับที่

บริเวณที่ตั้งประปา

หมู่ที่

รับโอนจาก

ปริมาณการผลิต

(ลบ.ม. / วัน)

แหล่งน้ำดิบ

พื้นที่ที่ให้บริการ

1

วัดหัวหิน

2

กรมอนามัย

120

-แม่น้ำป่าสัก

หมู่ที่ 2,3 และ 7 (บางส่วน)

2

ริมคลองระพีพัฒน์

7

กรมอนามัย

80

-บ่อบาดาล

หมู่ที่  7,หมู่ที่ 3 (บางส่วน)

3

ริมคลองระพีพัฒน์

8

กรมอนามัย

100

-คลองระพีพัฒน์

หมู่ที่  8

4

ข้างวัดรามพงศาวาส

10

กรมอนามัย

120

-แม่น้ำป่าสัก

หมู่ที่ 10,ตำบลจำปาบางส่วน

5

ที่ทำการอบต.ท่าหลวง

3

-

120

-คลองระพีพัฒน์

หมู่ที่  3,หมู่ที่ 7 (บางส่วน)


การไฟฟ้า

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอท่าเรือ)  ปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะประมาณ  95% ของพื้นที่ และมีไฟฟ้าบ้านใช้ทุกหมู่บ้าน

การสื่อสาร

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์ (อำเภอท่าลาน จ.สระบุรี)  และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อำเภอท่าเรือ)   ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ตำบลท่าหลวงแต่สามารถเดินทางไปใช้บริการในอำเภอท่าเรือและอำเภอท่าลาน จังหวัดสระบุรีได้

ด้านเศรษฐกิจ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณร้อยละ 73 ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 4,918 ไร่ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 86,052 บาท /คน/ปี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 40.5 ค้าขาย ร้อยละ 6.2  ทำการเกษตรกรรม ร้อยละ 4.2  รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ร้อยละ 4.1  พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.2 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.8  และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5.5 นอกจากนี้กำลังศึกษา ร้อยละ 16.1 และไม่มีอาชีพร้อยละ 19.3 (ผู้สูงอายุ/อื่นๆ) (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2559)

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

ปั๊มน้ำมัน

2 แห่ง
  ปั๊มหลอด 2 แห่ง
  ตลาด  (ชั่วคราว) 1 แห่ง
  ร้านขายของชำ 30 แห่ง
  ร้านขายอาหาร 14 แห่ง
  ร้านซ่อมรถ/ปะยาง 5 แห่ง
  ร้านขายของเก่า2แห่ง 2 แห่ง
  ร้านเกมส์ 1 แห่ง
  ร้านเสริมสวย/ตัดผม 5 แห่ง
  ห้องเช่า  6 แห่ง
  ร้านค้า อื่น ๆ 10 แห่ง

กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

กลุ่มเพาะพันธุ์กล้วยไม้

หมู่ที่ 3
 

กลุ่มนวดแผนโบราณ

หมู่ที่ 3
 

กลุ่มทำขนมกวน

หมู่ที่ 7
 

กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

หมู่ที่ 10
 

กลุ่มตัดเย็บผ้าวน

หมู่ที่ 10
 

กลุ่มแปรรูปอาหาร

หมู่ที่ 10
 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่ที่ 10
 

กลุ่มสตรีดอกไม้จันทน์

หมู่ที่ 10

ประเภทผู้ผลิตชุมชน    (ผลิตภัณฑ์อาหาร)

 

ขนมกง

หมู่ที่ 2 (นางสาหร่าย   บุตรวงศ์)
  หมี่กรอบ หมู่ที่ 2 (นางอรุณี   รื่นอารมณ์)
  กระยาสารท              หมู่ที่ 7 (น.ส.อรุณ  ภาวิสิพสนธ์)
  ขนมกวน , ข้าวเหนียวแดง   หมู่ที่ 7 (นางมงคล   พุทธมนต์)
  ขนมกวน     หมู่ที่ 7 (นางสำราญ  ปัญญาหลาย) 
  ขนมกง , ข้าวเหนียว หมู่ที่ 7 (นางสาวเกษม  คงสกุล)
  ผักปลอดสารพิษ      หมู่ที่ 8 (นางบุญเตือน  กลิ่นเกษร)
  ขนมหวานทุกชนิด   หมู่ที่ 10 (น.ส.ลออ   โตพร)

ประเภทผู้ผลิตชุมชน    (ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

 

ผ้าวน

หมู่ที่ 10 (นางสมคิด   ชื่นสวัสดิ์)

ประเภทผู้ผลิตชุมชน    (ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก)

 

เรซิ่นหล่อพระ

หมู่ที่ 10 (นางผ่องศรี   ปะตังทะโล)

ประเภทผู้ผลิตชุมชน    (ผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ)

 

เครื่องดนตรีไทย

หมู่ที่ 10 (นางกาญจนา  พูลสิน)
 

ต้นบอนไซ  พันธุ์ไม้

หมู่ที่ 8 (นายปราโมทย์  มะสีพันธ์)
 

กล้วยไม้

หมู่ที่ 3 (นายสมพร  พิสมัย)

ด้านสังคม

ด้านศาสนา

ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.4  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.6 และมีวัดในพื้นที่  จำนวน  4  แห่ง   ดังนี้

 

วัดหัวหิน

หมู่ที่  2  
 

วัดไก่จ้น

หมู่ที่  10  
 

วัดรามพงศาวาส

หมู่ที่  10  
 

วัดบ้านราม

หมู่ที่  10  

ด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมีสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข

1 คน
 

พยาบาลวิชาชีพ

1 คน
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

1 คน

ด้านการเกษตร

1.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

2.ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าหลวง จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

ด้านการศึกษา

1.มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงจำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จำนวน

ครู

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน  (คน)

รวม

อนุบาล

ประถม

มัธยมต้น

มัธยมปลาย

วัดหัวหิน

สพท.อย.เขต1

13

8

23

134

-

-

157

วัดไก่จ้น

สพท.อย.เขต1

4

8

20

45

-

-

65

ท่าหลวงวิทยานุกูล

สพท.อย.เขต1

16

10

-

-

100

90

190

ศพด.บ้านหัวหิน

ถ่ายโอน (พช.)

2

1

28

-

-

-

28

ศพด.บ้านไก่จ้น

ถ่ายโอน(สปช.)

1

1

16

-

-

-

16

(ข้อมูล  ณ วันที่   10  มีนาคม  2559)
 
 
2.ข้อมูลระดับการศึกษาของประชาชน
 

ระดับการศึกษา

จำนวน

เพศชาย(คน)

จำนวน

เพศหญิง(คน)

จำนวน

รวม(คน)

คิดเป็นร้อยละ

ไม่เคยศึกษา

23

25

48

1.86

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

53

51

104

4.03

ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา

56

49

105

4.07

จบชั้นประถมศึกษา (ป.4,ป.7.ป.6)

345

572

917

35.56

มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3 ,ม.1-3)

199

189

388

15.04

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5,ม.4-6,ปวช.)

239

212

451

17.49

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

149

88

237

9.19

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

108

196

304

11.79

สูงปริญญาตรี

9

16

25

0.97

รวมทั้งหมด

1,181

1,398

2,579

100

(ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2559)

ด้านกีฬาและนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงมีลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 4 แห่ง  คือ
 

บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดหัวหิน

ตั้งอยู่ หมู่ที่  2
 

บริเวณสนามกีฬาหน้า รพ.สต.ท่าหลวง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
 

บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10
 

บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้านโพธิ์ค่อม

ตั้งอยู่ หมู่ที่  7

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณทางแยกทางเข้าวัดไก่จ้น หมู่ที่10

2. ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

 

ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

 

ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

 

ประเพณีถวายเทียนพรรษา

 

ประเพณีกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ฯลฯ

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิประเทศของตำบลท่าหลวงเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงประมาณร้อยละ  60 ของพื้นที่ทั้งหมด  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนบางแห่งเป็นดินเค็มร้อยละ  10  ของพื้นที่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ลำน้ำ , ลำห้วย

จำนวน 1 แห่ง
 

อื่น  ๆ  ( แม่น้ำป่าสัก)

จำนวน 1 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

บ่อบาดาล

จำนวน 1 แห่ง
 

คลองส่งน้ำ

จำนวน 4 แห่ง
 
 

คลองส่งน้ำระพีพัฒน์ (ปริมาณกักเก็บน้ำ 833,280 ลบ.ม.)

ความยาว 3.4 กม.
 

คลองส่งน้ำปั๊มปิ้ง(ปริมาณกักเก็บน้ำ 6,187 ลบ.ม.)

ความยาว 1 กม.
 

คลอง  1  ขวา  1 เสาไห้(ปริมาณกักเก็บน้ำ 19,215 ลบ.ม.)

ความยาว 2 กม.
 

คลองส่งน้ำห้วยหนองสรวง(ปริมาณกักเก็บน้ำ 457,864 ลบ.ม.)

ความยาว 4.5 กม.