นายสุรเชษฐ มโนมัยกิจ
ปลัด อบต.ท่าหลวง
นายพิมาน พุ่มพันธุ์ม่วง
นายก อบต.ท่าหลวง
นายสำเริง พิริยะสถิต
ประธานสภา อบต.ท่าหลวง

กิจกรรม