จำนวนประชากร  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ทั้งหมด

ประชากร

ชาย

หญิง

2

บ้านหัวหิน

173

407

184

223

3

บ้านใหม่พัฒนา

231

656

298

358

7

บ้านโพธิ์ค่อม

130

407

201

206

8

บ้านหนองโพธิ์

138

452

200

247

10

บ้านไก่จ้น

394

1,064

490

574

รวมทั้งหมด

1,066

2,986

1,373

1,608


(ข้อมูลประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดยตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้านฝ่ายทะเบียนฯ อำเภอท่าเรือ  ณ  เดือนมีนาคม 2559)