แสดงผลเป็นปฎิทิน
นายอำเภอท่าเรือมอบนโยบายการบริหารให้กับท้องถิ่น ท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
15/11/2560
โครงการ น้ำประปาดื่มได้ สะอาด มั่นใจคุณภาพ ลดรายจ่ายครัวเรือน
04/10/2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560
21/08/2560
ประชาสัมพันธ์ความโปร่งใสการบริหารงาน
03/07/2560
ประชุมสัญจรคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2560 หมู่ที่ 10 บ้านไก่จ้น
07/04/2560
ประชุมสัญจรคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2560 หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิ
05/04/2560
ประชุมสัญจรคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2560 หมู่ที่ 2 บ้านหัวหิน
04/04/2560
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ประจำปี 2560
03/04/2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2560
31/03/2560
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน
30/03/2560