ตัวอย่างกิจกรรมภายในท้องที่ ลำดับที่ 2

ตัวอย่างกิจกรรมภายในท้องที่ ลำดับที่ 2